Producenci
Regulamin

 

Regulamin serwisu internetowego kursdigital.pl, platformy szkoleniowej kurs-digital.elms.pl oraz sklepu rysunekcyfrowy.pl

aktualizowany dnia 27-12-2018r.


Wstęp

Sprzedaż produktów elektronicznych, produktów fizycznych, świadczenie usług elektronicznych i sprzedaż szkoleń stacjonarnych za pośrednictwem strony kursdigital.pl realizuje Kurs Digital Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach 40-008, ul. Warszawska 40/2a, wpisany do KRS pod numerem  0000740050 posługujący się numerem NIP 9542794308

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem sklepu, a firmą Kurs Digital Sp. z o.o.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kurs@kursdigital.pl


§ 1: Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin
Sprzedawca – Kurs Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy odpłatnych zakupów Produktów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną nabywająca odpłatnie Produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
Kupujący – rozumie się zarówno Konsumenta i Klienta 
Sklep – to umieszczony na stronie internetowej https://www.kursdigital.pl/  oraz https://rysunekcyfrowy.pl sklep internetowy 
Platforma - to platforma szkoleniowa pod adresem kurs-digital.elms.pl
Kurs - kurs uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i Platformy, przedstawiony do sprzedaży przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do którego Kupujący otrzyma hasła dostępowe, z plików kursu można korzystać tylko online, bez możliwości pobrania filmów na dysk
Produkt – produkt fizyczny lub elektroniczny (w tym Kurs) uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu, przedstawiony do sprzedaży przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
Szkolenie - szkolenie stacjonarne
Organizator zewnętrznego szkolenia – Klient dokonujący odpłatnych zakupów przeprowadzenia Szkolenia w jego firmie 
Mentorship - usługa polegająca na szkoleniu online
Cena – wartość Produktu brutto podana przy każdym Produkcie na stronie internetowej Sklepu z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT)
Koszt dostawy – wynagrodzenie ponoszone przez Kupującego związane z dostarczeniem Produktów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Kupującego, w którego skład wchodzą następujące koszty: zabezpieczenie produktu, transport, koszty pobrania.
Zamówienie – czynność polegająca na wyrażeniu woli dokonania zakupu w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem
Umowa - wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach przez nich określonych.
 


§ 2: Postanowienia wprowadzające 

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu i Platformy są cenami brutto.

Po udostępnieniu przez Sklep produktu cyfrowego Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Termin dostawy i dostępność jest określona przy każdym Produkcie.

Realizacja Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.

Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej i określa warunki realizacji Zamówień przy zastosowaniu środków porozumiewania na odległość. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do Umów sprzedaży dokonywanych bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.

Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin przy składaniu zamówienia w następujący sposób: przy dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną, w trakcie procesu składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji w miejscu wyznaczonym pod oświadczeniem.

Konsument wyraża zgodę na przesłanie informacji objętych niniejszym Regulaminem drogą mailową.

Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość wraz z Regulaminem w formie linku do strony internetowej zostanie przesłane Konsumentowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail w chwili potwierdzenia Zamówienia.

Sklep jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego Kupujący mogą nabywać produkty elektroniczne, dostęp do kursów, dostęp do platfomy e-learningowej, szkolenia stacjonarne, szkolenia online oraz produkty fizyczne. 

Poniżej wskazuje się wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Sprzedawca:
– Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
– Przeglądarka internetowa:
– Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
– Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
– Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
– Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej,
– Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,
– Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.
– Dostęp do poczty elektronicznej.


Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 


Zamawianie kursów wymaga podania w odpowiednim formularzu danych. 
Aby złożyć Zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub podać wymagane dane do zakupów bez rejestracji;
Dokonywać zakupów można logując się jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, lub później, już po załadowaniu koszyka.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Produktu, wybór ilości a następnie kliknięcie znaku „kupuję”. Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt oraz pokrycia Kosztów dostawy oraz innych kosztów zgodnie z potwierdzeniem zamówienia. Sprzedawca wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu za określoną Cenę. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie mailowej. Potwierdzenie zawiera datę zamówienia, numer zamówienia, strony Umowy sprzedaży, określenie Produktu, Cenę, warunki płatności, termin, miejsce i sposób dostawy. Kupujący wyraża zgodę na wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży) drogą mailową na wskazany przez niego adres email. Powyższe stanowi treść Umowy sprzedaży przesyłanej Kupującemu mailem na wskazany przez Kupującego adres.

§ 3: Składanie zamówienia

Zamawianie wymaga podania w odpowiednim formularzu danych. 
Aby złożyć Zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu lub Platformy i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub podać wymagane dane do zakupów bez rejestracji;


Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Produktu, wybór ilości a następnie kliknięcie znaku „kupuję”. Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt oraz pokrycia Kosztów dostawy oraz innych kosztów zgodnie z potwierdzeniem zamówienia. Sprzedawca wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu za określoną Cenę. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie mailowej. Potwierdzenie zawiera datę zamówienia, numer zamówienia, strony Umowy sprzedaży, określenie Produktu, Cenę, warunki płatności, termin, miejsce i sposób dostawy. Kupujący wyraża zgodę na wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży) drogą mailową na wskazany przez niego adres email. Powyższe stanowi treść Umowy sprzedaży przesyłanej Kupującemu mailem na wskazany przez Kupującego adres.


§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Dostawa Kursów i produktów elektronicznych jest bezpłatna. Kupujący otrzymuje na swój adres e-mail linki i hasła dostępowe do wpisania na stronie internetowej. Z Kursu można korzystać jedynie online, nie można pobrać plików filmu na dysk, chyba, że na stronie Kursu jest podane inaczej.

Koszt dostawy Produktów fizycznych ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Orientacyjny czas wysyłki to 48 godzin w dni robocze. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

A także:

  • PayPal,
  • PayU
  • Przelewy24
  • przelew tradycyjny

Dokonując zapłaty za Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

Do każdego Zamówienia na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.


§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia Kursu polega na wysłaniu na adres email Kupującego linków i haseł dostępowych do wpisania na stronie internetowej. Z Kursu można korzystać jedynie online, nie można pobrać plików filmu na dysk, chyba, że na stronie Kursu jest podane inaczej.

Realizacja zamówienia Produktu fizycznego polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu email kurs@kursdigital.pl 


§ 6: Odstąpienie od umowy

 

Po udostępnieniu przez Sklep produktu cyfrowego i/lub haseł do Kursu, Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

W przypadku Produktów fizycznych Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Aby odstąpić od Umowy należy przesłać wiadomość z wypełnionym formularzem odstąpienia  za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej. 

Zwracany Towar należy przesłać na adres:
 Kurs Digital Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice

Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia bez kosztów dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.


§ 7: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

W przypadku otrzymania Produktu z wadami, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ze Sprzedawcą.


§ 8: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.


§ 9: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 10: Regulamin szkoleń stacjonarnych

 

Warunkiem uczestnictwa jest zakup szkolenia przez sklep internetowy kursdigital.pl lub rejestracja w szkoleniu za pośrednictwem formularza lub rejestracja telefoniczna. Dla każdego szkolenia jest to ustalane indywidualnie na stronie szkolenia.

W przypadku rejestracji przez formularz, po przesłaniu zgłoszenia Kupujący otrzyma odpowiedź w ciągu 48 godzin o przyjęciu zgłoszenia. Aby zarezerwować miejsce należy dokonać wpłaty na konto bankowe, które Sprzedawca prześle w wiadomości email. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Ceny szkoleń są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma imienny certyfikat.

Rezygnacja ze zgłoszenia na szkolenie jest możliwa najpóźniej na tydzień przed jego planowanym rozpoczęciem. W tym celu należy wysłać email informujący o odstąpieniu od umowy lub skontaktować się z nami telefonicz. Rezygnacja ze szkolenia w późniejszym terminie nie zwalnia Kupującego z obowiązku opłacenia szkolenia i jest on zobowiązany do zapłaty 100% ceny szkolenia.


Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu Szkolenia. Jeśli szkolenie nie dojdzie do skutku z powodu niedostatecznej ilości chętnych lub innego powodu, poinformujemy o tym niezwłocznie każdego z uczestników. W każdym takim przypadku, jeśli została uregulowana kwota za szkolenie, zostanie ona w całości zwrócona. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce później niż na 7 dni przed szkoleniem, zwrócimy także wszelkie poniesione dodatkowo koszty, związane z transportem i zakwaterowaniem na miejscu po przedstawieniu rachunków.


Wszystkie wykorzystywane podczas szkoleń materiały, ćwiczenia, skrypty, są objęte prawem autorskim i nie można ich wykorzystywać w sposób inny, niż na potrzeby własne, o ile nie zostało zastrzeżone inaczej. 


Niektóre szkolenia są nagrywane i streamowane online. Uczestnicy, którzy biorą udział w szkoleniu stacjonarnie, wyrażają zgodę i są świadomi, że szkolenie może być transmitowane oraz ich wizerunek może pojawić się na transmisji. Nagranie będzie dostępne wyłącznie dla nich, oraz innych osób które wykupią dostęp do szkolenia.

Szkolenia stacjonarne odbywają się również zgodnie z regulaminem Domin Katowice Pracownia Rysunku Sp. z o.o. - partnerem, z którym realizowane są szkolenia stacjonarne. Regulamin jest dostępny na stronie: http://domin-katowice.pl/regulamin/

 


§ 11: Regulamin przeprowadzania szkoleń w Twojej firmie:

Wrunkiem przeprowadzenia przez Kurs Digital Sp. z o.o. jest rejestracja lub zakup przez sklep internetowy wybranej liczby bloków 4-godzinnych zajęć. Kurs Digital Sp. z o.o. przeprowadza szkolenie w postaci zajęć z rysunku odręcznego lub digital painting w siedzibie Organizatora zewnętrznych szkoleń po uiszczeniu płatności za szkolenie z góry przez Organizatora zewnętrznych szkoleń na konto bankowe Kurs Digital Sp. Z o.o. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury. 

Kurs Digital Sp. z o.o. udziela Organizatorowi zewnętrznych szkoleń licencji na materiały szkoleniowe na czas trwania szkolenia. Prawa autorskie za wszystkie materiały i dzieła powstałe w wyniku szkolenia należą do Kurs Digital Sp. z o.o.

Organizator zewnętrznych szkoleń wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz materiałów video w trakcie szkolenia, a właścicielem majątkowych praw autorskich tych materiałów jest Kurs Digital Sp. Z o.o. Organizator zewnętrznych szkoleń odpowiada również za poinformowanie uczestników szkolenia o tym, że uczestnictwo w kursie jest równoznaczne ze zgodą na utrwalenie wizerunku i używanie go w materiałach i produktach tworzonych przrz Kurs Digital Sp. z o.o.

Kurs Digital Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w podobnym charakterze dla innych Organizatorów zewnętrznych szkoleń w trakcie trwania współpracy oraz samodzielnego organizowania szkoleń o podobnej tematyce.

Zakup przez sklep internetowy rysunekcyfrowy.pl jest równaznaczny z akceptacją tych warunków i regulaminu.

§ 11: Regulamin korzystania z Kursów i usługi Mentorship

Usługa Mentorship odbywa się na tej samej zasadzie co korzystanie z Kursów oraz dostępu do pakietu konsultacyjnego.

Kupione Kursy są przeznaczone do użytku wyłącznie osoby kupującej. Kursy w wersji online są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo, jakiekolwiek powielanie, montaż, wypożyczanie czy inne rozpowszechnianie płyty lub jej zawartości czy fragmentów zawartości jest bezwzględnie zabronione. Zabronione jest tworzenie kopii zapasowych w serwisach wymiany plików (nawet w folderach zabezpieczonych hasłem).

Kursy online nie mogą być przedmiotem wymiany, odsprzedaży czy sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji. Kursy zawierają zaszyfrowane informacje o jego nabywcy, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad regulaminu.


§ 12: Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie 27 grudnia 2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl